//); // var buttons; // var modal; // // modal = $('[data-role="modal"]', root); // modal.open = function () { // var window; // var data; // // data = //; // // window = new BX.PopupWindow(data.id, null, { // 'content': modal.clone().get(0), // 'title': data.title, // 'closeIcon': { // 'right': '20px', // 'top': '22px' // }, // 'zIndex': 0, // 'offsetLeft': 0, // 'offsetTop': 0, // 'width': 800, // 'overlay': true, // 'titleBar': { // 'content': BX.create('span', { // 'html': data.title, // 'props': { // 'className': 'access-title-bar' // } // }) // } // }); // // window.show(); // }; // // buttons = {}; // buttons.login = $('[data-action="login"]', root); // buttons.login.on('click', modal.open); // }; // // $(document).on('ready', handler); // // BX.addCustomEvent("onFrameDataReceived" , handler); // })(jQuery, intec); // //
Строительство деревянных домов и бань по России
Заказать звонок

Баня 6х8 под усадку проф. брус 145х145 мм Московская обл. Ступинский район СНТ Взгорье

Местоположение
Московская обл. Ступинский район СНТ Взгорье
Размер дома
6х8
Заказать проект
Задать вопрос